جعفر پوربیگ جمعه 22 آذر 1392 09:54 ب.ظ نظرات ()

اظهارات پس از بازی مجید جلالی تا حدودی منطقی است.

تیمی كه چند روز تمرین داخل سالن داشته باشد و از چمن به دور باشد،طبیعی است روی چمنی كه به سبب بارش

برف لغزنده شده است بازی زیبایی به نمایش نگذارد.

اما باید این را هم پذیرفت كه تراختور در این بازی برنامه نداشت و در نیمه دوم بازی كه همگان انتظار داشتند بازی

بهتری را از تراختوری ها ببینند،چیزی از بازی بابرنامه و حساب شده مشاهده نشد تا نیمه مربیان هم اثرگذار بازی

بی هدف تیم نباشد.

و اما بازیكنان


در این بازی محمد نصرتی چندین بار اشتباهات خطرناكی داشت كه ختم به خیر شد و حامد لك هم كه چندین بار

واكنش خوبی از خود نشان داد،به همان اندازه هم اشتباهات داشت و در هر دو گل ذوب آهن تا حدودی مقصر بود

(خصوصا در گل دوم).

مرتضی اسدی مدافع هم كه به سبب ترافیك مدافعان آماده،در خط میانی به كار گرفته شده بود همانند بازی قبل چندان

كارایی از خود نشان نداد و بیشتر بی هدف بازی را دنبال میكرد.

مهرآزما بازیكن جدید هم كه رو به تك روی آورده بود و بیشتر به فكر دریبل و خود نمایی بود تا بازی گروهی كه اكثرا

هم ناموفق بود.

انصاریفرد مهاجم هم هیچ هماهنگی با كاظمیان نداشت و هر دو در ناهماهنگی مكمل هم شده بودند تا خط حمله

تراختور چندان خطرناك جلوه ندهد.